Stöd, familjebehandling och riktig hjälp med öppenvård

Organisation och ledning

Kvalitet

Vi på ART Uppland arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvalitén i verksamheten och de tjänster som erbjuds. Kvalitetsarbetet utgår från de krav som socialstyrelsen ställer på verksamheter som arbetar med socialt arbete i olika former. Kvalitetssystemet har sin utgångspunkt i socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) samt av socialstyrelsens utgivna handböcker.

Vi har som mål att hålla en god, trygg och säker kvalité i det dagliga arbetet i syfte till att åstadkomma kvalitativa mål, vilket blir ett stöd för den enskilda individen under tiden denne är inom ART Upplands verksamhet.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på tydlig och enkel utformning i strukturerade beskrivningar. I systemet finns det övergripande beskrivningar som tydliggör de kvalitativa processer och aktiviteter som styr den dagliga verksamheten, samt hur dessa är förankrad i aktuell lagstiftning. I systemet finns beskrivande rutiner, checklistor och blanketter samt information hur dessa följs upp, används och utvärderas.

Minst en gång varje år genomförs en större internkontroll av ledningssystemet där avvikelser, händelser, klagomål och synpunkter m.m. kontrolleras och utvärderas. Verksamhetens ledning har det övergripande ansvaret för att detta blir korrekt hanterat och styrs av särskilda rutiner. I ledningssystemet finns det även tydliga rutiner gällande hantering och rapportering av händelser eller missförhållanden enligt Lex Sarah.

Kvalitetskontroll

Vi utför själva löpande kvalitetskontroller. Tillsammans med personal, uppdragstagare och kunder går vi igenom de olika kontrollområden över vad som kan göras bättre och/eller förändras. De eventuella brister som vi upptäcker leder till förändringar. Exempelvis när det gäller val av metoder eller frekvenser. Vi utför även klientintervjuer i syfte att förbättra och utvärdera kvalitén av vårt arbete med hjälp av klientens upplevelser av konkreta insatser.

Rätt information

För varje kund finns en dokumentation som innehåller relevant information för vårt uppdrag, exempelvis arbetsinstruktioner, kontaktinformation, beställningslistor, varudeklarationer, nödlägesbeskrivningar m.m. Systemets hjärta där vi noterar allt som är av vikt för objektet: elevmaterial, föräldrakontakter, lärarkontakter, vilka metoder som ska användas för den periodiska strukturen och vilka studiemetoder som ska användas i den dagliga verksamheten. Allt givetvis uppdelat per klient. Här finns all information samlad som berör individen som är av vikt och är konfidentiellt.

Metodbeskrivningar

Metodbeskrivningar för det aktuella objektet. Bra när vi exempelvis behöver ta in en vikarie. Inga oklarheter om vilken metod som ska användas eller vilken insats som behövs.

Att dra lärdom

Att vara lärare kan aldrig bli helt felfritt även om vi naturligtvis strävar dit. Alla avvikelser rapporteras och korrigeras samt förebyggande åtgärder sätts in snabbt. Eventuella fel och brister rättar vi till omedelbart.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.